Brak wyników

Prawo i Finanse

22 marca 2021

NR 5 (Marzec 2021)

Abonament RTV

0 1865

Obowiązek regulowania opłat z tytułu używania odbiorników RTV powstaje z mocy prawa, po zarejestrowaniu odbiornika. Opłaty te są należne od osoby dokonującej rejestracji, a wierzycielowi przysługuje prawo ich egzekwowania z mocy ustawy. Zarejestrowanie odbiornika bez późniejszego wyrejestrowania stanowi wystarczającą przesłankę dla zaistnienia ustawowego obowiązku uiszczania opłat za jego używanie (opłata abonamentowa), który podlega egzekucji administracyjnej.

Podwyżka opłat

Abonament RTV to opłata, którą musi ponosić każda osoba posiadająca w swoim gospodarstwie domowym radioodbiornik bądź telewizor. Każde z tych urządzeń trzeba zarejestrować za pośrednictwem Poczty Polskiej, która nadaje im odpowiednie numery identyfikacyjne. Obowiązek opłacania abonamentu istnieje również względem osób korzystających z telewizji satelitarnej. Opłata za telewizję satelitarną nie wyklucza bowiem opłaty za abonament RTV.

W bieżącym roku kalendarzowym opłata za jeden miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,50 zł, zaś za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny – 24,50 zł. Mniej (łącznie) zapłacimy wówczas, gdy do 25. stycznia opłata zostanie uiszczona z góry za cały rok, tj. za odbiornik radiofoniczny będzie to kwota 81,00 zł, za telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny – 264,60zł.

Zwolnienie z obowiązku opłaty

Przepisy przewidują jednak szereg zwolnień od obowiązku ponoszenia kosztów opłaty. Artykuł 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych1 określa katalog osób, które są z nich zwolnione.
Są to następujące osoby:

 • co do których orzeczono o: 
  –    zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
  –    całkowitej niezdolności do pracy, 
  –    znacznym stopniu niepełnosprawności, 
  –    trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • które ukończyły 75 lat;
 • które otrzymują:
  –    świadczenie pielęgnacyjne, 
  –    specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną;
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 • które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS;
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, bezrobotne, posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego;
 • które otrzymują zasiłek dla opiekuna.

Ponadto, na podstawie odrębnych ustaw od opłat abonamentowych, zwolnieni są również:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi2, 
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi i wojskowymi3,
 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi4, 
 • osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego5, 
 • członkowie rodzin pozostałych po osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego6, 
 • inwalidzi na skutek zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osoby posiadające status weterana poszkodowanego7.

Ubieganie się o zwolnienie z opłat  

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, jeśli chcą je uzyskać, muszą przedstawić w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające przysługujące im takie uprawnienie oraz złożyć oświadczenie na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Osoby, które ukończyły 75 lat, nie muszą składać takiego oświadczenia. 

Ważne

W czasie obowiązywania stanu epidemii oświadczenie o spełnianiu warunków do skorzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych wraz z cyfrowym odwzorowaniem dokumentów potwierdzających uprawnienie do tych zwolnień może zostać przesłane na adres poczty elektronicznej: rtv.eod@poczta-polska.pl. 


W korespondencji e-mailowej należy wskazać dane osobowe oraz adresowe, w przypadku zaś zarejestrowanych już odbiorników dodatkowo należy podać indywidualny numer identyfikacyjny. 

Zwolnienie od ponoszenia opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawniony dopełnił formalności z tym związanych.

Umarzanie lub rozkładanie na raty zaległości w opłatach abonamentowych

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 powoływanej już ustawy o opłatach abonamentowych w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (dalej w skrócie: KRRiT) może umorzyć lub rozłożyć na raty: 

 • zaległości w płatności opłat abonamentowych, 
 • odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, 
 • opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego,
 • odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu, zwane dalej w ustawie zaległościami z tytułu abonamentu RTV. 

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu abonamentu RTV powinien zawierać: 

 • imię i nazwisko oraz adres abonenta – dłużnika, 
 • indywidualny numer identyfikacyjny nadany odbiornikowi, 
 • okres i kwotę zadłużenia potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną, 
 • uzasadnienie niepłacenia abonamentu. 

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające jedną z poniższych okoliczności przemawiającą za zwolnieniem: 

 • wyjątkowo trudną sytuację finansową (np. zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej),
 • przypadek losowy (np. długotrwała choroba, śmierć członka rodziny, klęska żywiołowa), 
 • szczególne względy społeczne (np. upadłość konsumencka).

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości można złożyć do Departamentu Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Biura KRRiT.

Problem osób 60+ z ustalonym prawem do emerytury

Katalog osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu RTV określa art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych. Poświęcenia uwagi wymaga pewna niespójność przepisów odnosząca się do kategorii osób, które mają ukończone 60 lat i ustalone prawo do emerytury8. Osoby te, jak już wyżej zostało powiedziane, zwolnione są z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ustalenie wysokości świadczenia, które uprawnia do takiego zwolnienia, właśnie ze względu na niejasność prawa, nie jest jednak oczywiste.

Wysokość ustalonej emerytury nie może przekraczać miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej w skrócie: GUS). Problem jednak w tym, że Prezes GUS nie ogłasza takiego wynagrodzenia. Ustawa o opłatach abonamentowych mówi o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, zaś Prezes GUS publikuje przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, ale w ujęciu kwartalnym i rocznym. 

Comiesięczne wynagrodzenie jest podawane, ale w sektorze przedsiębiorstw, a to nie to samo (jest ono wyższe). 

W powyższym aspekcie pojawia się również problem w odniesieniu do osób, które złożą wnioski o zwolnienie na początku roku, czyli jeszcze przed wydaniem komunikatu Prezesa GUS. Komunikat ten publikowany jest zwykle na początku lutego danego roku. Przykładowo zatem, składając wniosek o zwolnienie 10 stycznia 2021 r., nie będzie na dzień złożenia wniosku punktu odniesienia w postaci wysokości przeciętnego wynagrodzenia za rok 2020. Należy wówczas przyjąć, że negatywne konsekwencje nie powinny obciążać osób wnioskujących o zwolnienie. 

Istnieje jeszcze jeden istotny aspekt sprawy, tzw. trzynasta emerytura. Czy należy ją doliczyć do wysokości świadczenia w miesiącu jej otrzymania, czy też kwotę tę rozłożyć na wszystkie miesiące danego roku, czy też w ogóle jej nie doliczać? Literalna wykładnia przepisu nie mówi o doliczaniu tzw. 13-tki, ponieważ w ustawie mowa o wysokości miesięcznej emerytury, a nie wysokości średniomiesięcznej (to ujęcie średniomiesięczne pociągałoby za sobą konieczność doliczenia 13-tki do sumy kwot rocznych i podzielenia jej przez liczbę miesięcy). Niemniej jednak kwestia ta wymaga wyraźnego rozstrzygnięcia i jasnego wskazania, czy 13-tka wpływa na wysokość świadczenia decydującego o zwolnieniu z abonamentu. 


Przypisy:

 1. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1689).
 2. Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1790).
 3. Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 517).
 4. Art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 517).
 5. Art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 517).
 6. Art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 517).
 7. Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 517).
 8. Art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1689).

Przypisy