Brak wyników

Aktualności

11 stycznia 2021

Regulamin konkursu Klub Aktywnych

0 594

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs będzie się odbywać zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”).

3. Uczestnik, akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Regulamin określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, który uczestnik (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Facebooku Świat Seniora w sekcji notatki (https://www.facebook.com/%C5%9Awiat-Seniora-309613413294262). Na wniosek Uczestnika Konkursu, regulamin może być przesłany na wskazany przez niego adres e-mail.

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Wyłączenie to dotyczy również pracowników innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w organizację Konkursu.

7. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzcy oraz przekazaniem nagrody.

8. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem wzięcia udziały w Konkursie jest: a) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, b) zgłoszenie chęci udziału w Konkursie poprzez dodanie pod postem konkursowym komentarza zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tymże poście.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

4. Czas trwania konkursu: 11.01.2021r. – 18.01.2021r. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu facebookowym Świat Seniora do dnia 20.01.2021r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

5. Idea konkursu: Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi dodać komentarz pod postem konkursowym. Komentarz może mieć formę tekstową, graficzną lub video. Uczestnik musi odpowiedzieć swoim komentarzem (tekstem, grafiką, video) na pytanie: „Co sprawia, że czujesz się aktywnym towarzysko seniorem?”.

3. NAGRODA

1. Nagrodę otrzyma 5 osób biorących udział w konkursie. Każda osoba otrzyma kod do zalogowania się na portalu www.klubaktywnych.pl

2. Fundatorem nagrody jest portal www.klubaktywnych.pl

3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Nagrody przyznawane są losowo.

4. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Pracownicy redakcji Świat Seniora wybiorą zwycięzców na podstawie zgłoszeń kandydatów.

2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na fanpagu Świat Seniora. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez oznaczenie ich profili facebookowych pod postem konkursowym.

3. Organizator wyśle nagrodę na wskazany przez zwycięzcę adres nie później niż pięć dni roboczych po wskazaniu przez Zwycięzcę adresu. Adres do wysyłki należy wskazać w wiadomości prywatnej fanpage Świat Seniora wraz z imieniem i nazwiskiem Zwycięzcy oraz numerem telefonu dla kuriera, po powiadomieniu przez Organizatora. Prawo do nagrody tracą osoby, które nie podadzą adresu do wysyłki maksymalnie siedem dni po ogłoszeniu wyników.

4. Koszty wysyłki Nagrody na terenie Polski pokrywa Organizator. Nie ma możliwości wysyłki poza granice kraju.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niezgodny z normami współżycia społecznego i nieetyczny, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie do Organizatora na adres: Forum Media Polska, Pion Medyczny , ul. Polska 13, 60-595 Poznań, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż 14 dni po ogłoszeniu listy zwycięzców. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z relacją nagród.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Zasady przestrzegania danych osobowych znajdują się pod linkiem: https://www.magazynswiatseniora.pl/polityka-prywatnosci.

Przypisy